Retee arts

Retee arts logo

Retee Artsin (3134268-7) GDPR mukainen tietosuoja- eväste- ja rekisteriseloste. Luotu 24.2.2021, viimeksi muokattu 15.04.2023.

Retee Arts
matilda(at)reteearts.fi
Y-tunnus: 3134268-7
Ilmarinkatu 37
33500 Tampere

Rekisterin yhteyshenkilö
Matilda Kääntä, yrittäjä.

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö vastaa viimeistään 20 arkipäivän kuluessa tätä rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi
Retee Arts:n asiakas- ja yhteystietorekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Retee Arts asiakasrekisterin käyttötarkoitus on palveluiden tuottaminen, asiakassuhteen hoito, -ylläpito, töiden laskutus ja yrityksen palveluiden markkinointi.

Rekisterin sisältö
Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat käyttäjiltä itseltään kerättävät tiedot.

Käyttämällä sivustoa reteearts.fi ja/tai sivuilla olevia yhteydenotto- tai palautelomakkeita, tai lähettämällä sähköpostia tai osallistumalla yrityksen tilaisuuksiin tai antamalla tiedot jollain yrityksen lomakkeella tai muulla tavalla, antaa käyttäjä ainakin seuraavat henkilökohtaiset tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero. Henkilöille voidaan lähettää sähköpostia yritykseltä tämän antamiin yhteystietoihin.

Yhteydenottolomakkeella lähetettävät tiedot siirtyvät Retee Artsin sähköpostiin tai digitaaliseen tallennusjärjestelmään. Asiakasrekisteriin tallennetaan nimen ja sähköpostin lisäksi tarpeen mukaan asiakassuhdetta koskevat tiedot, joita ovat tilaus-, laskutus- ja maksutiedot sekä yritysasiakkaan kohdalla myös yrityksen yhteystiedot (y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Rekisteri on suojattu siten, että vain Matilda Hytösellä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy tietoihin. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään tarpeellisia tietoturvakeinoja, joita ovat esimerkiksi suojattu yhteys, palomuurit, turvalliset tilat, vahvat salasanat, kirjautumisen tunnistautumiset ja -lokit sekä rekisterin ylläpitäjien huolellinen toiminta.

Tietojen säilytysaika
Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika, tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle. Jos rekisterinpitäjää edellytetään säilyttämään tietoja, ne säilytetään niin kauan, ettei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan käyttäjiltä itseltään, tai internetosoitteen www.reteearts.fi tai puhelin- ja/tai sähköpostiyhteydenoton kautta.

Evästeet
Voit tutustua evästekäytäntöömme täällä.

Toisilta sivustoilta upotettu data
Sivustolla voi esiintyä toisilta sivustoilta upotettua dataa. Nämä upotetut elementit ovat niiden käyttämien palveluiden omistamia, ja niillä saattaa olla omia evästeitä, joiden avulla ne toimivat. Jos käyttäjä klikkaa upotetusta elementistä ja poistuu sivustolta, siirtyy käyttäjä toisen sivuston tietoturvaselosteen piiriin.

Tietojen säännönmukainen luovutus
Rekisteritietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei erikseen luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Poikkeuksena Retee artsin sähköpostilistan ja yhteydenottolomakkeiden kautta luovutetut tiedot, jotka siirtyvät Hubspotin palvelimille. Nämä palvelimet voivat sijaita EU:n tai ETA alueen ulkopuolella. Tiedot tallentuvat näillä palvelimilla Retee artsin käyttäjätunnusten alle, mutta Hubspotin tietosuojakäytännöt voivat vaikuttaa siellä olevaan dataan ja sen säilytykseen.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen ja valitusoikeus
Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa tarkistusta, muutosta tai niiden poistoa. Jos asiakas havaitsee, että rekisteissä olevat henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, asiakas voi edellä mainittua sähköpostiosoitetta käyttäen ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Kirjallinen pyyntö tulee toimittaa yhdelle edellä mainituista asiakasrekisteriä hoitavista henkilöistä. Ennen tietojen luovutusta, muutosta tai poistoa asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut vaadittavat toimenpiteet henkilöllisyyden varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen. Yritys voi kieltäytyä tietojen muuttamisesta tai poistamisesta lakisääteisten velvoitteiden, laskutusvelvoitteen tai puolustamisensa perusteella.

Jos asiakas havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus asiaa valvovalle viranomaiselle. Lisätietoa tietosuojasta ja Suomen Tietosuojavaltuutetun toimistosta saat osoitteesta: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

Tietoturvaloukkaus
Mikäli Retee Arts saa tietoonsa järjestelmäänsä kohdistuneen tietoturvaloukkauksen, joka todennäköisesti vakavasti vaarantaa asiakkaiden yksityisyyden, ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta asiakkaille sähköpostitse tai muulla keinolla ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoituksessa kerrotaan mitä tietoja tietoturvaloukkaus koskee, mitkä ovat loukkauksen todennäköiset seuraukset ja mihin toimenpiteisiin Retee Arts on tapauksessa ryhtynyt.

Muutokset
Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

Sovellettava laki ja valvova viranomainen
Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen henkilötietolakia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Henkilötietojen käsittelyä valvova viranomainen on Suomen tietosuojavaltuutettu.

Tämän rekisteriselosteen sisältö koskee Retee Artsia, sekä sen verkkosivustoa www.reteearts.fi.

© Retee Arts, sen nimi, logo, sekä sen tuottamat materiaalit, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ovat Retee Artsin 3134268-7 omaisuutta, eikä niitä saa käyttää, kopioida tai hyödyntää ilman lupaa oikeuksien omistajalta.