Retee arts

Retee arts logo

Retee arts (3134268-7) yleiset sopimusehdot.

Luotu 28.4.2021, muokattu viimeksi 18.01.2024.

Tällä sivulla olevia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Retee artsin ja kuluttajien, sekä Retee artsin ja yritysten välisiin tuote- ja palvelutoimeksiantoihin ja -kauppoihin. Retee arts pidättää oikeuden muokata sopimusehtoja.

1. Lisätietoa Retee artsin yleisistä sopimusehdoista:

Matilda Kääntä, Elinkeinonharjoittaja
+358 40 749 2955
matilda@reteearts.fi

2. Sopimuksen syntyminen

Kuluttajan tai yrityksen (myöhemmin Asiakas) tilatessa tai varatessa teoksen, tuotteen tai palvelun Retee artsilta (myöhemmin Myyjä) syntyy sopimus. Sopimus on sitova sekä Myyjää, että Asiakasta kohtaan ja se sitoo nämä toteuttamaan omat osansa sopimuksen mukana syntyneistä velvoitteista. Nämä ehdot ovat sopimuksen ja toimeksiannon olennainen ja erottamaton osa. Tilaamalla tuotteen tai palvelun Myyjältä, Asiakas on vahvistanut tutustuneensa näihin sopimusehtoihin ja hyväksyy ne.

3. Tarjotut tuotteet ja palvelut

Myyjä tuottaa taideteoksia, myy tuotteita sekä järjestää erilaisia yksityis- ja ryhmätilaisuuksia. Tilaisuudet voidaan järjestää Myyjän tiloissa, tai Asiakkaan valitsemassa paikassa erityistoiveesta. Myyjän ajantasaisen palvelu- ja tapahtumavalikoiman löydät osoitteesta: www.reteearts.fi

4. Erityistoiveet

Jos asiakkaalla on erityistoiveita taideteoksiin, tai tapahtumiin liittyen, tulee hänen esittää erityistoiveensa kirjallisesti teoksen tai tapahtuman tilauksen yhteydessä. Tilaustuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta. Lisää vaihto- ja palautusoikeudesta, sekä sen rajoituksista löytyy sopimusehtojen kohdasta 9. Myyjä ja Asiakas voivat sopia palvelun muutoksista tai muista yksityiskohdista kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla tai muulla tavalla.

5. Ajanvaraus

Myyjän järjestämät tapahtumat ovat varattavissa sivuilla ja/tai osoitteessa https://www.vello.fi/reteearts/ tai https://www.vello.fi/retee-arts-yritykset/. Varaukset ovat sitovia. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varattu tapahtuma sopimusehtojen kohdassa 10 määritetyn mukaisesti.

6. Alihankinta

Myyjä voi käyttää alihankintaa tuotteen, palvelun tai osan niistä tuottamisessa. Myyjä vastaa alihankkijan toiminnasta, kuin omastaan. Kaikki tuotteisiin tai palveluihin liittyvät laatukysymykset tulee esittää suoraan Myyjälle, joka voi vaikuttaa mahdolliseen alihankintaan saadun tiedon perusteella.

7. Tilaustöiden ja teosten aikataulut

Myyjä ilmoittaa asiakkaalle aina aloittaessaan teoksen valmistamisen. Tuotteiden ja teosten toimituksista sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen ja toimitusmaksu ei sisälly myyntihintaan vaan se veloitetaan erikseen.

8. Tapahtumien aikataulut

Tapahtumien ja palveluiden tilaus- ja toimitusajat on määritelty ajanvarauskalenteriin. Varauskalenterin toimitusajat eivät koske tilaustöitä ja teoksia. Tapahtumat tulee varata vähintään kaksi viikkoa ennen niiden toivottua ajankohtaa. Lyhyemmissä varausajoissa Myyjä ei voi taata kaikkia tapahtuman tai palvelun ominaisuuksia, sillä ne voivat olla riippuvaisia muista toimijoista.

Asiakas voi neuvotella Myyjän kanssa tuotteen tai tapahtuman mahdollisesta siirtämisestä, mutta Myyjä pidättää oikeuden olla siirtämättä asiakkaan toiminnasta johtuneen viivästyksen takia peruuntuneiden tuotteiden tai tapahtumien aikatauluja, jos muut jo varatut tapahtumat tämän estävät. Lisätietoa tapahtumien siirroista, peruutuksista ja muista niiden ehdoista on sopimusehtojen kappaleissa 10 ja 11.

9. Teoksia koskeva vaihto- ja palautusoikeuden rajoitus

Tilauksesta tuotetuilla tuotteilla ja teoksilla (taideteokset) ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta. Taide-esineet ovat käsityön tuote, jane muuttuvat ajan saatossa, riippuen niiden säilytyksestä ja Asiakkaan toiminnasta teosten kanssa.

Poikkeuksena vaihto- ja palautusoikeuden kiellolle on heti teoksen luovutuksen jälkeen esiintyvät tekniset viat, esimerkiksi halkeileva maali. Asiakkaan työlle aiheuttamia vahinkoja, jotka johtuvat huolimattomasta toiminnasta, kuljetuksesta tai asiattomasta säilytyksestä ei korvata koskaan. Teoksia koskevissa asioissa Asiakas voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen matilda@reteearts.fi

10. Asiakkaan toimesta tapahtuva tapahtumien peruminen, peruuntuminen, peruutusajat ja osallistujamäärien muutokset

Tapahtumien peruutukset tulee tehdä yritykselle kirjallisesti. Tapahtumien peruutukset tulee tehdä kirjallisina osoitteeseen tapahtumat@reteearts.fi. Alla on määritelty yksityiskohtaisemmin tapahtumien perumiseen, peruuntumiseen, viivästyksiin ja osallistujamäärien muutoksiin liittyvät asiat alakohdissa a – d.

a. Tapahtuman peruminen

Jos asiakas peruu tapahtuman 2 viikkoa ennen tapahtuman järjestämisen ajankohtaa, Asiakkaalle ei synny kustannuksia tapahtuman peruuttamisesta. Jos peruutus tapahtuu alle kaksi viikkoa ennen tapahtuman sovittua ajankohtaa, veloittaa Myyjä puolet (50%) tapahtuman sovitusta hinnasta Asiakkaalta peruutuskorvauksena siihen mennessä syntyneiden kulujen kattamisena. Jos peruutus tapahtuu viikko tai alle viikko ennen tapahtuman sovittua ajankohtaa, veloittaa Myyjä koko tapahtuman järjestämisestä sovitun hinnan Asiakkaalta täysimääräisesti.

b. Tuotteen, teoksen tai palvelun viivästyminen ja/tai peruuntuminen asiakkaasta johtuvasta seikasta

Jos tuotteen, teoksen tai palvelun toteutuksen viivästys ja siitä seurannut peruuntuminen johtuu asiakkaan toiminnasta, Myyjällä on oikeus olla siirtämättä ajankohtaa myöhemmälle. Myyjällä ei ole velvollisuutta palauttaa jo maksettuja maksuja Asiakkaasta johtuvan viivästyksen tai peruuntumisen kohdalla. Myyjällä on oikeus laskuttaa jo syntyneet laskuttamattomat kustannukset Asiakkaalta täysimääräisesti.

c. Osallistujamäärien muutokset tapahtumissa

Jos tapahtuman osallistujamäärä Asiakkaan taholta muuttuu alkuperäistä pienemmäksi, eikä tapahtumaa peruta sopimusehtojen sallimissa määräajoissa, tulee asiakkaan ilmoittaa muutoksesta Myyjälle kirjallisesti. Jos muutosilmoitus tulee 2 viikkoa ennen tapahtumaa, on osallistujamäärän muutos asiakkaalle maksutonta. Jos ilmoitus tulee 1–2 viikkoa ennen sovittua tapahtuman toteutusajankohtaa, veloittaa Myyjä 50 % perutuista osallistujista järjestettävän tapahtuman kulujen kattamiseksi. Jos osallistujamäärän muutos tapahtuu alle viikkoa ennen tapahtuman sovittua toteutusajankohtaa, veloittaa Myyjä tapahtuman alkuperäisen sovitun osallistujamäärän mukaisesti.

d. Sairastapaukset

Jos tapahtuman osallistujamäärän merkittävä muuttuminen johtuu äkillisistä sairas- tai muista tapauksista, pyrkii Myyjä neuvottelemaan Asiakkaan kanssa tapahtuman siirtämisen molempia osapuolia tyydyttävällä aikataululla toiseen ajankohtaan. Tapahtuman siirtämisen tapauksessa Asiakkaalta ei veloiteta ylimääräisiä kustannuksia tapahtuman alkuperäisen kustannuksen lisäksi. Yksittäisiä sairaspoissaoloja ryhmätilaisuuksista ei korvata Asiakkaalle/Asiakkaille.

11. Myyjän toimesta tapahtuva teosten ja tapahtumien peruminen, peruuntuminen, peruutusajat ja osallistujamäärien muutokset

Myyjä ilmoittaa tapahtumien peruuntumisesta, perumisesta, viivästyksistä ja muista asioista aina kirjallisesti Asiakkaalle. Alla on määritelty yksityiskohtaisemmin tapahtumien perumiseen, peruuntumiseen, viivästyksiin ja osallistujamäärien muutoksiin liittyvät asiat alakohdissa a – d.

a. Tapahtuman peruminen

Myyjä sitoutuu lähtökohtaisesti järjestämään kaikki varatut tapahtumat. Jos Myyjä peruu varatun tapahtuman, tulee se tapahtua vähintään kahta viikkoa ennen tapahtuman sovittua järjestämisajankohtaa. Tilanteessa, jossa Myyjä peruu tapahtuman järjestämisen, pyrkii Myyjä sopimaan uuden ajankohdan palvelun tuottamiselle. Jos uutta ajankohtaa ei saada järkevästi sovittua, saa Asiakas Myyjälle jo maksamansa summan täysimääräisenä takaisin. Asiakkaalle ei synny lisäkustannuksia tilanteessa, jossa Myyjä peruu tapahtuman.

b. Tuotteen, teoksen tai palvelun viivästyminen ja/tai peruuntuminen myyjästä johtuvasta seikasta

Jos tuotteen tai palvelun tuottamisessa ilmenee Myyjän tai Myyjän käyttämän alihankkijan toimesta aiheutunut viivästyminen, Myyjä pyrkii neuvottelemaan Asiakkaan kanssa uudesta aikataulusta tuotteen, teoksen tai palvelun toteuttamiselle. Jos Myyjästä johtunut viivästys on kestoltaan kohtuuton, on Asiakkaalla oikeus kieltäytyä tuotteen tai palvelun toteutuksen siirtämisestä ja saada maksamansa summan takaisin. Palautukseen oikeuttava kohtuuton viivästys tulee olla Asiakkaan toimesta todistettavissa sen saamiseksi. Ensisijaisesti Myyjä ja Asiakas pyrkivät neuvottelemaan viivästystilanteet neuvottelemalla uudesta ajankohdasta.

c. Osallistujamäärän vähyys tai muutokset tapahtumissa

Jos avoimen tapahtuman osallistujamäärä jää alle kuuteen (6) henkilöön, Myyjällä on oikeus harkita tapahtuman järjestämättä jättämistä aiottuna ajankohtana. Tällaisessa tapauksessa Myyjä palauttaa kaikkien tapahtuman varanneiden maksut takaisin Asiakkaille. Jos tapahtuman osallistujamäärä muuttuu äkillisesti merkittävästi alkuperäistä pienemmäksi, voi Myyjä myös harkita tapahtuman järjestämättä jättämistä. Tällaisessa tapauksessa Myyjä joko pyrkii sopimaan uuden ajankohdan tapahtuman järjestämiselle tai korvaa tapahtuman varanneiden maksut. Yksittäisiä sairaspoissaoloja ei korvata Asiakkaalle, eikä tapahtumaa peruta tai uudelleen sijoiteta yksittäisten sairaspoissaolojen vuoksi.

d. Sairastapaukset

Jos tapahtuman peruuntuminen johtuu Myyjän sairastapauksesta, pyrkii myyjä sopimaan uuden ajankohdan tapahtuman järjestämiselle. Jos Myyjä ja Asiakas eivät saa sovittua uutta ajankohtaa Myyjän sairastapauksen vuoksi peruuntuneelle tapahtumalle, palauttaa Myyjä alkuperäisen tapahtuman maksetun hinnan Asiakkaalle.

Nämä rajoitukset eivät vaikuta kuluttaja-asiakkaiden lakisääteisiin oikeuksiin.

12. Sopimuksen raukeaminen tai keskeytyminen, toimeksiannon irtisanominen

Jos tuotteen tai palvelun toteutusta ei pystytä viemään loppuun asiakkaasta johtuvan syyn takia, huomauttaa Retee arts asiasta asiakkaalle. Jos asiakas ei reagoi huomautukseen, tai asiaa ei huomautuksesta huolimatta saada korjattua, voi Myyjä katsoa sopimuksen rauenneeksi. Sopimuksen raukeamis- /keskeytymistilanteessa Myyjällä on oikeus laskuttaa tuotteen tai palvelun siihen asti kertyneet kustannukset asiakkaalta täysimääräisinä. Myyjä esittää pyydettäessä erittelyn kustannusten syntymiseen johtaneista tekijöistä.

Toimeksianto voidaan irtisanoa myös jos:

a. Jompikumpi osapuoli ei noudata sopimuksenmukaisia velvoitteitaan

b. Jompikumpi osapuoli ei maksa sopimuksen mukaisia maksuja, joutuu maksukyvyttömäksi ja/tai asetetaan konkurssiin.

c. Jompikumpi osapuoli pyytää tai kannustaa toista osapuolta mihinkään laittomaan toimintaan tai toimintaan, jonka seurauksena voi tapahtua jotain laitonta.

d. Sopimusehtojen kohdan 17 mukaisesti.

13. Hinnat, maksaminen, laskutus ja perintä

Myyjän ajantasaiset hinnat löytyvät osoitteesta www.reteearts.fi. Hinnat voivat vaihdella sesongeittain ja asiakkaan maksettava hinta teoksesta, tuotteesta tai tapahtumasta on kulloinkin voimassa oleva esitetty tai asiakkaan kanssa erikseen sovittu hinta.

Myyjä suosii teosten, tuotteiden tai palveluiden kohdalla pääasiassa laskulla maksamista. Teoksen tai tuotteen hankkiva Asiakas voi paikan päällä asioidessaan valita maksutavakseen korttimaksun ilman lisäkustannuksia. Jos Asiakas maksaa teoksen laskulla, on hänellä mahdollisuus myös osamaksuun.

Myyjä pidättää oikeuden hintojensa muutoksiin. Jos asiakas maksaa laskun kerralla, tulee koko kauppahinta olla maksettuna ennen tavaran luovutusta tai tapahtuman järjestämistä. Osamaksulla maksettaessa Myyjä veloittaa puolet kauppasummasta Asiakkaalta varausmaksuna. Myyjä voi lisätä maksumuistutuksiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistuksen mukaiset muistutusmaksut muiden kulujen lisäksi. Myyjän käyttämä viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaisesti.

14. Lisätyöt

Mahdolliset tuotteisiin tai tapahtumiin kuuluvat lisätyöt neuvotellaan erillisinä kokonaisuuksina asiakkaan kanssa. Lisätyöt laskutetaan erillisen hinnaston mukaan tai niiden lisäkustannukset sovitaan aina asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

15. Tietosuoja ja salassapito

Myyjä sitoutuu toimimaan tietoturvallisesti ja säilyttää asiakas- ja muita henkilötietoja tietotuvallisesti. Myyjä sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakas- tai henkilötietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta palvelun toteutukseen tarvittavia tietoja esimerkiksi alihankinta- tai palvelun järjestämistarkoituksessa. Lisätietoja Myyjän tietosuojasta löydät osoitteesta https://www.reteearts.fi/tietosuoja-ja-rekisteriseloste/

Poikkeuksena tietojen salassapidolle on viranomaisen esittämä kirjallinen tietopyyntö.

16. Vastuun ja korvausvelvollisuuden rajoitus

Myyjällä on tiloissaan vastuuvakuutus järjestettävien tapahtumien aikana. Myyjä kehottaa asiakasta huolelliseen ja varovaiseen toimintaan tiloissa ja tapahtumissa. Tapauksessa, jossa Myyjälle syntyisi korvausvelvollisuus Asiakasta kohtaan, on Myyjän maksimikorvaussumma asiakkaalta Myyjälle saadun maksun suuruinen.

Nämä rajoitukset eivät vaikuta kuluttaja-asiakkaiden lakisääteisiin oikeuksiin.

17. Ylivoimainen este (Force Majeure)

Jos Myyjä kohtaa tuotteen tai palvelun tuottamisessa ylivoimaisen esteen, johon ei voi vaikuttaa, ilmoittaa Myyjä Asiakkaalle viipymättä asiasta. Ylivoimaisen esteen kohdalla Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan sen takia aiheutuneita viivästyksiä tai keskeytyksiä. Ylivoimaisen esteen sattuessa myyjä pyrkii neuvottelemaan asiakkaan kanssa parhaan mahdollisen ratkaisun tilannekohtaisesti. Jos ylivoimainen este ei väisty kohtuullisessa ajassa, toimeksianto raukeaa automaattisesti tai jompikumpi osapuoli voi irtisanoa sen. Ylivoimainen este arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja sen tulee olla perusteltu.

18. Tuotteen tai palvelun virhe, valittaminen ja reklamaatiot

Jos asiakas kokee, että Myyjän tuottamassa teoksessa, tuotteessa tai palvelussa on selkeä, siihen kuulumaton virhe, voi asiakas ensisijaisesti reklamoida

virheestä osoitteeseen matilda@reteearts.fi. Reklamaatiot käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä ja ne pyritään ratkaisemaan molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Ensisijaisesti tuotteen tai palvelun tuottajalla on oikeus korjata virhe, jos sellainen on ilmennyt. Jos asiakas ei ole tyytyväinen reklamaation käsittelyyn tai sovittelun lopputulokseen, voi tämä ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan kysyäkseen ohjeita tilanteessa toimimiseen. Jos asia ei ratkea kuluttajaneuvonnan ohjeilla, niin sen jälkeen seuraava porras asian käsittelyyn on kuluttajariitalautakunta. Lisätietoja kuluttajaneuvonnasta ja kuluttajariitalautakunnasta löydät osoitteesta: https://www.kkv.fi/kuluttaja- asiat/kuluttajaneuvonta/