Retee arts

Retee arts logo

Retee arts (3134268-7) yleiset sopimusehdot.

Luotu 28.4.2021, muokattu viimeksi 15.04.2023.

Tällä sivulla olevia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Retee artsin ja kuluttajien, sekä Retee artsin ja yritysten välisiin tuote- ja palvelutoimeksiantoihin ja -kauppoihin. Retee arts pidättää oikeuden muokata sopimusehtoja.

1. Lisätietoa Retee artsin yleisistä sopimusehdoista:

Matilda Kääntä
Elinkeinonharjoittaja
+358 40 749 2955
matilda@reteearts.fi

2. Sopimuksen syntyminen

Kuluttajan tai yrityksen (myöhemmin Asiakas) tilatessa tai varatessa tuotteen tai palvelun Retee Artsilta (myöhemmin Retee arts tai Myyjä) syntyy sopimus. Sopimus on sitova sekä myyjää, että asiakasta kohtaan ja sitoo nämä toteuttamaan omat osansa sopimuksen mukana syntyneistä velvoitteista. Nämä ehdot ovat sopimuksen ja toimeksiannon olennainen ja erottamaton osa. Kohdat, joissa kuluttaja- ja yritysasiakkaan ehdot poikkeavat toisistaan, on eritelty näissä sopimusehdoissa.

3. Tarjotut tuotteet ja palvelut

Retee arts tuottaa taideteoksia, sekä järjestää erilaisia yksityis- ja ryhmätilaisuuksia. Tilaisuudet voidaan järjestää Retee artsin studiolla, tai asiakkaan valitsemassa paikassa erityistoiveesta. Retee artsin ajantasaisen palvelu- ja tapahtumavalikoiman löydät osoitteesta: www.reteearts.fi

4. Erityistoiveet ja tilaustyöt

Jos Asiakkaalla on erityistoiveita taideteoksiin, tai Reteen tapahtumiin liittyen, tulee tämän esittää erityistoiveensa kirjallisesti teoksen tai tapahtuman tilauksen yhteydessä. Tilaustuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta. Lisätietoa palautusoikeudesta on näiden sopimusehtojen kohdassa 16.

5. Ajanvaraus

Retee artsin järjestämät tapahtumat on varattavissa verkkosivuilla ja/tai osoitteissa https://vello.fi/reteearts/ ja  https://vello.fi/retee-arts-yritykset/ olevien ajanvarauskalenterien kautta. Kalenterien kautta tehdyt varaukset ovat lähtökohtaisesti sitovia, mutta Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varattu tapahtuma sopimusehtojen kohdassa 11 määriteltyjen aikarajojen mukaisesti.

6. Alihankinta

Retee arts voi tuottaa tuotteen, palvelun tai osan niistä alihankinnan avulla. Retee arts vastaa alihankkijan toimista, kuin omistaan. Kaikki palveluihin liittyvät laatukysymykset tulee esittää Retee artsille, joka voi näin vaikuttaa mahdolliseen alihankintaan saadun tiedon perusteella.

7. Aikataulut

Retee artsin töiden aloittamisesta ilmoitetaan aina Asiakkaalle erikseen. Tuotteiden ja teosten toimituksista sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen ja toimitusmaksu ei sisälly valmistushintoihin. Tapahtumien ja palveluiden tilaus- ja toimitusajat on määritelty ajanvarauskalenteriin. Varauskalenterin toimitusajat eivät koske tilaustöitä. Tapahtumat tulee varata vähintään kaksi viikkoa ennen niiden toivottua ajankohtaa. Lyhyemmissä varausajoissa Retee arts ei voi taata kaikkia tapahtuman tai palvelun ominaisuuksia, sillä ne voivat olla riippuvaisia myös muista toimijoista.

8. Tuotteen tai palvelun viivästyminen

Jos tuotteen tai palvelun tuottamisessa ilmenee viivästyminen, ilmoitetaan tästä Asiakkaalle mahdollisimman ajoissa. Viivästystilanteissa Retee arts pyrkii neuvottelemaan Asiakkaan kanssa uudesta aikataulusta tuotteen tai palvelun toteuttamiseksi.

9. Viivästys asiakkaan toimesta

Jos tuotteen tai palvelun toimeksiannon peruuntuminen johtuu Asiakkaan toiminnasta, ei Retee arts ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästymisestä aiheutuvia kustannuksia tai muita haittoja. Asiakas voi neuvotella Retee artsin kanssa tuotteen tai tapahtuman mahdollisesta siirtämisestä, mutta Retee arts pidättää oikeuden olla siirtämättä Asiakkaan toiminnasta johtuneen viivästyksen takia peruuntuneiden tuotteiden tai tapahtumien aikatauluja, jos muut jo varatut tapahtumat tämän estävät.

10. Viivästys myyjän toimesta

Jos tuotteen tai palvelun toimeksiannon peruuntuminen johtuu myyjän toiminnasta, pyrkii tämä neuvottelemaan asiakkaan kanssa uuden ajankohdan tuotteen tai palvelun toteuttamiselle. Jos myyjästä johtunut viivästys on kohtuuton, on Asiakkaalla oikeus kieltäytyä tuotteen tai palvelun toteutuksen siirtämisestä. Myyjän viivästymisestä johtuvien syiden takia Asiakkaalle ei synny lisäkustannuksia tuotteen tai palvelun kanssa.

11. Tuotteen tai tapahtuman tilauksen peruuttaminen tai peruuntuminen, sekä osallistujamäärien muutokset

Tuotteiden ja tapahtumien peruutukset tulee tehdä yritykselle kirjallisesti. Tuotteiden peruutukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen matilda@reteearts.fi. Tapahtumien peruutukset tulee tehdä kirjallisina osoitteeseen tapahtumat@reteearts.fi.

Jos Asiakas peruu tapahtuman 2 viikkoa ennen tapahtuman järjestämisen ajankohtaa, Asiakkaalle ei synny kustannuksia tapahtuman peruuttamisesta. Jos peruutus tapahtuu 1-2 viikkoa ennen tapahtuman sovittua ajankohtaa, veloittaa Retee arts puolet (50%) tapahtuman hinnasta Asiakkaalta peruutuskorvauksena ja siihen mennessä syntyneiden kulujen kattamisena.

Huomaa, että tapahtumien peruutus tulee tehdä seuraavien aikarajojen mukaan: Jos asiakas peruu tapahtuman 2 viikkoa ennen tapahtuman järjestämisen ajankohtaa, asiakkaalle ei synny kustannuksia tapahtuman peruuttamisesta. Jos peruutus tapahtuu 1-2 viikkoa ennen tapahtuman sovittua ajankohtaa, veloittaa Retee arts puolet (50%) tapahtuman hinnasta asiakkaalta peruutuskorvauksena ja siihen mennessä syntyneiden kulujen kattamisena.

Jos tapahtuman peruutus tapahtuu alle viikkoa ennen tapahtuman toivottua ajankohtaa, veloittaa Retee arts tapahtuman hinnan täysimääräisenä, korvauksena tapahtuman järjestämiseen aiheutuneista kustannuksista ja mahdollisista alihankinnoista.

Jos tapahtuman osallistujamäärä muuttuu alkuperäistä pienemmäksi, eikä tapahtumaa peruta, tulee asiakkaan ilmoittaa muutoksesta Retee artsille kirjallisesti. Jos muutosilmoitus tulee 2 viikkoa ennen tapahtumaa, on osallistujamäärän muutos asiakkaalle maksutonta. Jos ilmoitus tulee 1-2 viikkoa ennen sovittua tapahtuman toteutusajankohtaa, veloittaa Retee arts 50% perutuista osallistujista järjestettävän tapahtuman kulujen kattamiseksi. Jos osallistujamäärän muutos tapahtuu alle viikkoa ennen tapahtuman sovittua toteutusajankohtaa, veloittaa Retee arts tapahtuman alkuperäisen sovitun osallistujamäärän mukaisesti.

Jos tapahtuman peruuntuminen tai osallistujamäärän muuttuminen johtuu sairas- tai muusta tapauksesta, niin Retee arts pyrkii neuvottelemaan asiakkaan kanssa tapahtuman siirtämisen molempia osapuolia tyydyttävällä aikataululla toiseen ajankohtaan. Tapahtuman siirtämisen tapauksessa Asiakkaalta ei veloiteta ylimääräisiä kustannuksia tapahtuman järjestämiskustannusten lisäksi, aivan kuten tapauksessa, jossa tilaisuus on toteutettu ilman muutoksia.

Nämä rajoitukset eivät vaikuta kuluttaja-asiakkaiden lakisääteisiin oikeuksiin.

12. Sopimuksen raukeaminen tai keskeytyminen

Jos tuotteen tai palvelun toteutusta ei pystytä viemään loppuun Asiakkaasta johtuvan syyn takia, huomauttaa Retee arts asiasta Asiakkaalle. Jos Asiakas ei reagoi huomautukseen, tai asia ei huomautuksesta huolimatta korjaannu, katsotaan sopimus rauenneeksi. Sopimuksen raukeamis- /keskeytymistilanteessa Retee artsilla on oikeus laskuttaa tuotteen tai palvelun siihen astiset kustannukset Asiakkaalta täysimääräisinä.

13. Hinnat, maksaminen tai laskutus

Retee artsin ajantasaiset hinnat löytyvät osoitteesta www.reteearts.fi. Retee artsin tuotteet ja palvelut voi maksaa laskulla tai korttimaksulla. Osamaksu on myös mahdollinen laskulla maksettaessa. Retee arts pidättää oikeuden hintojensa muutoksiin. Kerralla maksettaessa laskun tulee olla maksettuna kokonaan ennen tuotteen tai palvelun luovutusta/toteutusta. Osamaksulla maksettaessa ennakkohinta on puolet kauppasummasta ennen luovutusta.

14. Viivästysorko, saatavien muistutus ja perintä

Retee artsin käyttämä viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaisesti.

15. Lisätyöt

Mahdolliset tuotteisiin tai tapahtumiin kuuluvat lisätyöt neuvotellaan erillisinä kokonaisuuksina asiakkaan kanssa. Lisätyöt laskutetaan erillisen hinnaston mukaan tai niiden lisäkustannukset sovitaan aina asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

16. Vaihto- ja palautusoikeus

Tuotteilla (taideteokset) ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta. Taide-esineet ovat käsityön tuote, ja ne muuttuvat hieman ajan saatossa, riippuen niiden säilytyksestä ja asiakkaan toiminnasta teosten kanssa. Poikkeuksena vaihto- ja palautusoikeuden kiellolle on heti teoksen luovutuksen jälkeen esiintyvät tekniset viat, esimerkiksi halkeileva maali. Asiakkaan työlle aiheuttamia vahinkoja, jotka johtuvat huolimattomasta toiminnasta tai asiattomasta säilytyksestä ei korvata koskaan.

17. Ylivoimainen este (Force Majeure)

Jos Retee arts kohtaa tuotteen tai palvelun tuottamisessa ylivoimaisen esteen, johon myyjä ei voi vaikuttaa, ilmoittaa se tästä Asiakkaalle viipymättä. Ylivoimaisen esteen kohdalla Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan aiheutuneista viivästyksistä tai peruutuksista. Ylivoimaisen esteen sattuessa Myyjä pyrkii neuvottelemaan Asiakkaan kanssa parhaan mahdollisen ratkaisun tilannekohtaisesti. Jos ylivoimainen este ei väisty kohtuullisessa ajassa, projekti raukeaa automaattisesti. Ylivoimainen este arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja sen tulee olla perusteltu.

18. Tuotteen tai palvelun virhe, valittaminen ja reklamaatiot

Jos asiakas kokee, että Retee artsin tuottamassa tuotteessa tai palvelussa on selkeä, siihen kuulmaton virhe, voi Asiakas ensisijaisesti reklamoida virheestä osoitteeseen matilda@reteearts.fi. Reklamaatiot käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä ja ne pyritään ratkaisemaan molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Ensisijaisesti tuotteen tai palvelun tuottajalla on oikeus korjata virhe, jos sellainen on ilmennyt. Jos Asiakas ei ole tyytyväinen reklamaation käsittelyyn tai sovittelun lopputulokseen, voi tämä ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan kysyäkseen ohjeita tilanteessa toimimiseen. Jos asia ei ratkea kuluttajaneuvonnan ohjeilla, niin sen jälkeen seuraava porras asian käsittelyyn on kuluttajariitalautakunta.